fbpx

személyiség

A személyiség az egyén genetikai öröksége és személyes tapasztalatai révén kialakuló jellegzetes viselkedésmintázatának, temperamentumának, érzelmeinek, érdeklődésének és értelmi képességének egyedi ötvözete.

Személyiség fogalma

A személyiségpszichológia számára ma is kiindulópontnak számít Allport klasszikus definíciója, miszerint „a személyiség azon pszichofizikai rendszerek dinamikus szerveződése az egyénen belül, amelyek meghatározzák jellemző viselkedését és gondolkodását” (1980: 39. old).

A személyiség megközelítésének két alapvető típusát különböztethetjük meg: az idiografikus és a nomotetikus megközelítést.

  • Az idiografikus megközelítés a személyiség egyediségét hangsúlyozza, és azt vallja, hogy nincs két olyan személy, akit ugyanazok a tulajdonságok jellemeznének.
  • A nomotetikus megközelítés ezzel ellentétben a törvényszerűségek feltárásával foglalkozik, amely nem az egyedi jellemzőket, hanem az általánosan működő szabályszerűségeket keresi a személyiség vonatkozásában. A nomotetikus felfogás szerint bizonyos jellemzők (például a személyiségvonások mentén) az emberek összehasonlíthatók egymással, ennek következtében lehetővé válik a személyiség mérése és az emberek egymáshoz való viszonyítása.

Személyiségfejlődés

A személyiség alakulásával, fejlődésével kapcsolatban számos elméletet találhatunk a szakirodalomban. Klasszikus elméletnek számít Piaget kognitív fejlődéselmélete, Freud pszichoszexuális fejlődéselmélete, illetve Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete.

A személyiség vizsgálatának technikái

A különböző technikák (megfigyelés, interjú, kérdőív stb.) közül most a személyiségteszteket emeljük ki.

A személyiségtesztek olyan vonásokat és viselkedéses megnyilvánulásokat mérnek, amelyek a személyiség meghatározó tényezői, segítségükkel a jövőben megjelenő viselkedés bejósolható. A személyiségteszteknek számos változata van: pl. viselkedés- vagy tünetlisták, önjellemző személyiség-kérdőívek, személyiségleltárak, projektív eljárások.

Felhasznált szakirodalom

  • Allport, G. W. (1980): A személyiség alakulása. Budapest: Gondolat Könyvkiadó.
  • Atkinson, R. C., Hilgard, E. (2005): Pszichológia. Budapest: Osiris Kiadó.
  • Cole, M., Cole, S. R. (2006): Fejlődéslélektan. Budapest: Osiris Kiadó.
  • Oláh A., Gyöngyösiné Kiss E. (2007): A személyiség fogalma és vizsgálati módszerei: mérés, kutatás, elmélet. In: Gyöngyösiné Kiss E., Oláh A. (szerk.): Vázlatok a személyiségről – a személyiség-lélektan alapvető irányzatainak tükrében. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó.
« Vissza a Lexikonhoz